Regulamin
Serwisu

To co jest ważne dla Ciebie:

- Nie odpowiadamy za dane na urządzeniu. Kopię bezpieczeństwa musisz zrobić we własnym zakresie.

- Zlecenie Naprawy uprawnia do odbioru sprzętu z serwisu.

- Uszkodzone części są utylizowane na nasz koszt.

§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a Jabłkowy Sp. z o.o. w zakresie świadczonych usług. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług jest wystawienie przez Jabłkowy Sp. z o.o. pisemnego Zlecenia Naprawy. Dostarczając sprzęt osobiście lub przysyłając sprzęt do serwisu Jabłkowy, Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu.

2. Potwierdzeniem przyjęcia do naprawy jest wydanie pisemnego Zlecenia Naprawy Zleceniodawcy. W przypadku przesyłki kurierskiej, po złożeniu zlecenia na stronie internetowej http://jablkowy.pl/zlec_naprawe Jabłkowy Sp. z o.o. prześle Zlecenie Naprawy na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę, co jest równoznaczne z wydaniem Zlecenia Naprawy.

3. Jabłkowy Sp. z o.o dokona naprawy sprzętu bez zbędnej zwłoki, w terminie zgodnym z polskim ustawodawstwem oraz postanowieniami gwarancji producenta.

4. Jabłkowy Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na pamięciach masowych urządzenia (dyski twarde, dyski SSD, dyski zewnętrzne). Zleceniodawca jest zobowiązany do utworzenia kopii zapasowych danych przed przysłaniem do serwisu.

5. Sprzęt dostarczony do serwisu Jabłkowy Sp. z o.o. powinien być dostarczony w fabrycznej konfiguracji, bez akcesoriów dodatkowych (pokrowców, folii, szyb, kart SIM i innych pamięci). W przypadku urządzeń, które posiadają zmiany w stosunku do konfiguracji fabrycznej (rozbudowa dysku, rozbudowa RAM itp), Zleceniodawca poinformuje Jabłkowy Sp. z o.o. na etapie złożenia Zlecenia Naprawy.

6. Jabłkowy Sp. z o.o. ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która okaże kopię Zlecenia Naprawy. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgubi dokument Zlecenia Naprawy, Zleceniodawca okaże przy odbiorze dowód tożsamości oraz podpisze Oświadczenie o zagubieniu Zlecenia Naprawy.

7. Warunkiem wydania sprzętu jest pokwitowanie odbioru oraz zwrot kopii Zlecenia Naprawy. Pokwitowanie następuje przez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu Protokołu Naprawy.

8. Jabłkowy Sp. z o.o. ma prawo odmówić wydania wydania sprzętu do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę opłaty za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych Jabłkowy Sp. z o.o. zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia zlecenia naprawy, sprzęt zostanie przekazany do depozytu sądowego oraz naliczona zostanie opłata sądowa w wysokości 100 zł oraz koszty magazynowania zgodne z ustawą (Podstawa prawna: art. 467–470 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80).

10. W w przypadku dostarczenia w ramach zlecenia naprawy urządzenia, które nie jest oryginalnym produktem Apple, serwis naliczy opłatę za ekspertyzę serwisową w cenie 49 zł (w tym 23% podatku VAT).

11. Diagnostyka urządzeń będących objętych gwarancją producenta a także urządzeń po gwarancji jest płatna 149 zł (w tym 23% podatku VAT). W ramach współpracy ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca może odstąpić od naliczenia kosztów diagnostyki.

§2 Naprawy gwarancyjne

1. W ramach napraw gwarancyjnych "Jabłkowy" realizuje naprawy sprzętu Apple posiadającego gwarancję Apple (roczna ograniczona gwarancja, AppleCare Protection Plan, program naprawczy oraz inne rodzaje wsparcia świadczone przez producenta).

2. Zleceniodawca, w ramach naprawy gwarancyjnej, dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do serwisu Jabłkowy Sp. z o.o. Sprzęt może zostać dostarczony osobiście do wybranego salonu "Jabłkowy" lub wysłany ubezpieczoną przesyłką kurierską.

3. W przypadku naprawionego sprzętu, wysyłanego do Zleceniodawcy ubezpieczoną przesyłką kurierską DHL, koszt transportu ponosi Jabłkowy Sp. z o.o.

4. Pozostałe kwestie, dotyczące napraw gwarancyjnych, nieobjęte w niniejszym regulaminie, regulowane są przez gwarancję producenta urządzeń.

§3 Naprawy pogwarancyjne

1. Jabłkowy Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej, bez podania przyczyny.

2. Jabłkowy Sp. z o.o. nie zwraca wymienionych części zamiennych. Zużyte lub uszkodzone części zamienne są utylizowane na koszt Jabłkowy Sp. z o.o.

3. Jabłkowy Sp. z o.o. ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej, "Jabłkowy" obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz "Jabłkowy" wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z wyceną podaną w kosztorysach naprawy.

5. W przypadku naprawionego sprzętu, wysyłanego do Zleceniodawcy ubezpieczoną przesyłką kurierską DHL, koszt transportu ponosi Zleceniodawca.

Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Zleceniodawcy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów na Zleceniu Naprawy.